Projekt realizuje Alto Real Estate

Spracovanie osobných údajov

Vitajte na stránke www.florianresidence.sk . Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

 1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ GDPR “).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Alto Real Estate j. s. a. , so sídlom Bottova 1/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 54 331 617, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č. 207/B (ďalej len aj ako „ Prevádzkovateľ “ ). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@altorealestate.sk.

 1. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia kontaktného formulára, (b) žiadosti o zasielanie newsletterov, (b) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

Počas používania tohto webu môžeme taktiež zbierame cookies. Viac informácií o používaní cookies na našom webe nájdete tu.

 1. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel sú spracúvané osobné ú daje:

 1.   jednotlivcoch, ktorí majú záujem o   kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytový ch priestorov v realitný ch projektoch Prevádzkovateľa,
 2. jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o   aktuálnej ponuke v rámci realitný ch projektov Prevádzkovateľa a
 3. o jednotlivcoch, ktorých má záujem osloviť Prevádzkovateľ v záujme realizácie svojich marketingových aktivít.

Získané osobné údaje však spracúvame v sú lade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a  preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a   nasledujúcom rozsahu: meno a   priezvisko, e-mailov á adresa a telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

 1. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 1. na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke;
 1. na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom; a
 2. na účely správy a ochrany tejto webovej stránky.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru o novinkách a ponuke nášho realitného portfólia , o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

 1. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. naše marketingové aktivity) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s  jednotlivcami, ktorí prejavia z áujem o nehnuteľnos  z nášho realitného portfólia a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii na š ich podnikate ľ ských aktivít a ponuky realitného portfólia. Aj keď súprávnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a z á ujmy pred našimi záujmami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: gdpr@altorealestate.sk . Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

 1. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

 1. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa a spoločností, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ realizuje development, výstavbu a prenájom nehnuteľností v rámci jednotlivých realitných projektov.

Treťou osobou je aj spoločnosť Dreamer s. r. o. , so sídlom Bottova 1/1, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 09, IČO: 50 608 037, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 120215/B, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ realizuje development, výstavbu a prenájom nehnuteľností. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Na spracúvaní Vašich osobných údajov sa ako sub-sprostredkovateľ podieľa aj spoločnosť poskytujúca služby webovej podpory a marketingovej komunikácie na základe zmluvy so spoločnosťou Dreamer s. r. o.

V   súvislosti so súbormi cookies, na ktoré nie je potrebné súhlas v zmysle Zásad používania sú borov cookies (link vyššie) sú našimi sprostredkovatelia nasledovné spoločnosti:

 • Google IrelandLtd. , so sídlom Gordon House Barrow Street, Dublin 4, DO4E5W5, Írsko, IČO (CRO): 368047, v   s ú vislosti so sprac ú van í m analytick ý ch s ú borov cookies prostredn í ctvom platformy Google Analytics;
 • Facebook IrelandLtd. , so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, IČO (CRO): 462932, v   s ú vislosti so spracúvaním analytický ch súborov cookies prostredníctvom platformy Facebook Pixel.

Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovatelia aj sub-sprostredkovateľ sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

 1. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie. Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

 1. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
 • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
 • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
 • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
 • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: gdpr@altorealestate.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Alto Real Estate j. s. a.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.